ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนิน “โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษานำร่อง รูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ในพื้นที่บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่บ้านหนองแจง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการขุดบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 9 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 9 บ่อ และสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล จำนวน 3 สถานี พร้อมจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงจุดบริการน้ำแร่ จำนวน 3 แห่ง ด้วยงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ประชาชนจะมีน้ำบาดาลเป็น แหล่งน้ำต้นทุนที่มั่นคงและเพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม โดยคาดว่าจะได้ปริมาณน้ำ จำนวน 1,314,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล สามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน 7,500 ครัวเรือน 25,000 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งมีศูนย์ให้ความรู้ด้านน้ำบาดาล และจุดบริการน้ำแร่สำหรับประชาชนอีกด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะน้ำบาดาล พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงภัยแล้งนี้

 

แกลเลอรี่