ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมทรัพยากรธรณี รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๓.๔ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๘ น. บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดแพร่

กรมทรัพยากรธรณี รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๓.๔ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๘ น. บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดแพร่

กรมทรัพยากรธรณี รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๓.๔ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๘ น. บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดแพร่

สถานการณ์
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๘ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๓.๔ ระดับความลึก ๒ กม. ศูนย์กลางบริเวณตาบลท่าข้าม-วังธง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวอาเภอเมือง ประมาณ ๘ กม. และเวลา ๒๒.๔๔ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๒.๖ ระดับความลึก ๕ กม. ศูนย์กลางบริเวณตาบลป่าแมต อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวอาเภอเมือง ประมาณ ๕ กม. โดยแผ่นดินไหวทั้ง ๒ เหตุการณ์นี้ ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้โดยทั่วไป

สาเหตุ
สาหรับแผ่นดินไหวครั้งนี้ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก (Minor) สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเถินตามแนวระนาบเหลื่อมซ้าย (Left lateral strike slip fault) ซึ่งรอยเลื่อนนี้มีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้แสดงลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้าง และธรณีสัณฐานที่แสดงถึงการเลื่อนตัวครั้งใหม่ๆ เป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดผาชันหลายแห่ง การเลื่อนตัวครั้งใหม่ๆ จะอยู่บริเวณขอบแอ่งตะกอนด้านล่างใกล้ที่ราบลุ่ม ทั้งนี้ในอดีตจังหวัดแพร่ พบว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่มาแล้ว เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี ด้วยขนาด ๖.๖ ศูนย์กลางบริเวณพื้นที่บ้านปางงุ้น ตาบลแม่สรอย อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และหากนับย้อนหลังไปในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา พบว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนเถิน ด้วยขนาด ๓.๐-๕.๐ ริกเตอร์ จานวนมากกว่า ๒๐ ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยมาก
๒๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๒๒.๕๘ น. แผ่นดินไหวขนาด ๓.๔ ลึก ๒ กม. ต.ท่าข้าม – วังธง อ.เมือง จ.แพร่

ผลกระทบ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดแพร่สามารถรับรู้ได้ ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้โดยทั่วไป ไม่มีรายงานความเสียหาย

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

รายงานแผ่นดินไหว 23 ตุลา ที่แพร่

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง