ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยเน้นย้ำให้วางแผนการทำงานภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไป ขอให้ปรับการทำงานให้เหมาะสม การทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ กับชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชน เป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้มีการเรียนรู้ให้มากที่สุด และขอให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเข้าใจ เรียนรู้ ปลูกฝังความสามัคคี ใช้อำนาจให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง โดยเน้นให้ ทสจ. แต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนของส่วนกลางเพื่อให้การทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งเดียว และ ทสจ. จะต้องเป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามการทำงานของหน่วยงานสังกัด ทส. อื่นๆ ในพื้นที่ และเรื่องสำคัญเร่งด่วนคือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เร่งดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับการดำเนินงานต่างๆ ขอให้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญด้วย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับอำนวยการระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้หลักการเบื้องต้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้กับนักบริหาร เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และเพื่อให้นักบริหารฯ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจและการบริหารงานในพื้นที่ที่มีความสำคัญและจำเป็น รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 5 มิถุนายน 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 27 คน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4 คน กรมป่าไม้ จำนวน 2 คน กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 3 คน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำนวน 1 คน

แกลเลอรี่