ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผนึกกำลังช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมเตรียมการรับน้ำฝนในปี 2563

ทส. ผนึกกำลังช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมเตรียมการรับน้ำฝนในปี 2563

ทส. ผนึกกำลังช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมเตรียมการรับน้ำฝนในปี 2563 

                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรไม้ผลยืนต้นนอกเขตชลประทาน พร้อมเตรียมการรับน้ำฝนในปี 2563
                  วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากน้ำ แถลงข่าวการช่วยเหลือภัยแล้งและการเตรียมการสำหรับการรับน้ำฝนในปี 2563ของกรมทรัพยากรน้ำ อีกทั้งรับมอบกล่องกระชุหิน (กล่อง Gabion) จำนวน 2,500 กล่อง มูลค่า 1 ล้านบาทจากนายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน ประธานบริษัทกลุ่มเจริญสิน ในเครือบริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด และรับมอบ น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100,000 ขวด จาก ดร.ชญาน์  จันทวสุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดของประชาชนในช่วงภัยแล้งและอุทกภัย 
                   นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากน้ำ เปิดเผยว่า การดำเนินการช่วยเหลือภัยแล้ง ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติตและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญโดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลพื้นที่เกษตรไม้ผลยืนต้นนอกเขตชลประทาน โดยในการดำเนินการที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน โดยมอบหมายหน่วยงานส่วนภูมิภาคเข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำเกษตรนอกเขตชลประทาน และดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือได้ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 97 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดได้กว่า 16 ล้านลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 425,000 ครัวเรือน จำนวน 1,368,000 ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 204,000 ไร่ (ข้อมูลโดยศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ, 25 พ.ค. 63)
                  สำหรับการเตรียมการรับน้ำฝนในปี 2563 รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เน้นย้ำให้ กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บริหารจัดการน้ำ โดย คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญและตามศักยภาพของแหล่งเก็บกักน้ำ โดยพื้นที่ใดที่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีศักยภาพ จะต้องมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และมีปริมาณน้ำที่มั่นคงในภาคการผลิต ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้นำแนวนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยการบริหารงบประมาณของกรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา และจัดทำระบบกระจายน้ำ ในทุกๆ แหล่งน้ำที่มีศักยภาพ ให้สมดุลกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนอย่างสูงสุด อีกทั้งได้มีการวางแผนสนับสนุนน้ำในโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนน้ำต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร อันเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
                  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 กรมทรัพยากรน้ำวางแผนเพิ่มน้ำต้นทุนผ่านโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นอีก 145 แห่ง ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จประเทศไทยจะมีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 160 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 70,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรจะได้น้ำกว่า 186,000 ไร่ ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำได้ขอสนับสนุนโครงการฯ งบกลาง เพิ่มเติมอีก จำนวน 35 โครงการ ในวงเงิน 496 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 33,111 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 7,050 ครัวเรือน และกรมทรัพยากรน้ำได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบเงินกู้ จำนวน 727 โครงการ ในวงเงิน 248 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 602,779 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 163,750 ครัวเรือน คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนรวม 413 ล้าน ลบ.ม. และจากงานวิจัยของกรมทรัพยากรน้ำ พบว่าในหลายพื้นที่ชนบทของประเทศไทย สามารถอุปโภคและบริโภคน้ำฝนได้ โดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค โดยการต้ม และการใช้ภาชนะรองรับและกักเก็บที่สะอาด ทั้งนี้ ฝากถึงพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน

แกลเลอรี่