ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 6/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 6/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 6/2563
     วันนี้ (28 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจาณาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2562 – 2564 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการตอบแทนสำหลับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.... ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.... ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ... (ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551)

แกลเลอรี่