ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 17 (ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยฯ) อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการทุกคน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ดูแล อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 9 วัน ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้แอบพลิเคชัน Microsoft Teams

แกลเลอรี่