Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. มอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

ทส. มอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

       โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนรอบป่าทั่วประเทศ ให้หันมาดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมหลักของโครงการ 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

       สำหรับการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ชุมชน

       โดยในวันนี้ (3 พ.ย.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ซึ่งปี 2560 มีชุมชนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

       1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

       2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 

           - ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน อ.แม่สอด จังหวัดตาก

           - ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

           - ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

       3. รางวัลชนะเลิศป่าชุมดีเด่นด้านการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชุมชน” ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านไทรเอน จังหวัดระยอง ซึ่งรางวัลดังกล่าวฯ เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับชุมชนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาปรับใช้ในวิถีชีวิต และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

       สำหรับพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการ การสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ป่า ดินและน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช จากป่าชุมชนต่างๆ มาจัดแสดง โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ทส. ภาครัฐ ผู้แทนป่าชุมชน และเยาวชนจากค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพ : ชิชาญา , ข่าว : อนัญญา , เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่