ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

ทส. มอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

       โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนรอบป่าทั่วประเทศ ให้หันมาดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมหลักของโครงการ 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

       สำหรับการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ชุมชน

       โดยในวันนี้ (3 พ.ย.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ซึ่งปี 2560 มีชุมชนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

       1. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

       2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 

           - ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน อ.แม่สอด จังหวัดตาก

           - ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

           - ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

       3. รางวัลชนะเลิศป่าชุมดีเด่นด้านการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชุมชน” ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านไทรเอน จังหวัดระยอง ซึ่งรางวัลดังกล่าวฯ เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับชุมชนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาปรับใช้ในวิถีชีวิต และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

       สำหรับพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการ การสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ป่า ดินและน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช จากป่าชุมชนต่างๆ มาจัดแสดง โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ทส. ภาครัฐ ผู้แทนป่าชุมชน และเยาวชนจากค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพ : ชิชาญา , ข่าว : อนัญญา , เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่