ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

รมว.ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

รมว.ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันนี้ เวลา 10.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดศ. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศธ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ....โดยให้ ดศ. นำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และค.ร.ม. พิจารณาเห็นชอบตามลำดับ ต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ พ.ศ....ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารกิจการอวกาศของประเทศที่เป็นเอกภาพ และเป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economy) รวมทั้ง ทำให้ประเทศไทยจะมีกลไกสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ เพื่อช่วยปกป้องประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยการด้านอวกาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนจากกองทัพอากาศร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.ให้กำกับติดตาม และมอบหมายให้กระทรวง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดจัดทำนโยบายด้านอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผล เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีบทบาทนำในภูมิภาค และจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน และสาธารณะ อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ให้มีความยั่งยืน ต่อไป

 

แกลเลอรี่