ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่จังหวัดลพบุรี

          จากสถานการณ์อุทกภัยในเขตภาคกลางของประเทศไทยกินพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ติดตั้งจุดจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือ เช่น เครื่องสูบน้ำ เรือ ถุงยังชีพ รวมถึงสนับสนุนกำลังคนในการให้ความช่วยเหลือ ล่าสุด เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุยาขณะนี้ ได้มีการระบายน้ำเป็นเหตุให้ระดับน้ำท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีนำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพื้นที่ที่ยังวิกฤตคือ อำเภอบางบาลและอำเภอเสนา สำหรับพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีการระบายน้ำจนระดับน้ำลดลงแต่ยังคงมีน้ำค้างทุ่งหลายแห่ง

          ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นำโดย นายอดิศร  นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤติ การให้ความช่วยเหลือประชาชน และการเตรียมการแก้ไขปัญหาหลังน้้ำลด โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และประสานกับจังหวัดในการดำเนินงาน และได้มอบน้ำดื่มแก่ประชาชน ณ จุดจ่ายน้ำดื่มกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่อำเภอบางบาล ลงเรือไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอเสนา ลงพื้นที่ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ เพื่อรับฟังสถานการณ์ ปัญหาหลังน้ำลด และความต้องการของพี่น้องประขาชน และมอบถุงยังชีพ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่