Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของ ผต.ทส. (นาวสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล และนายประลอง ดำรงค์ไทย) จ.สุพรรณบุรี (4 พ.ย. 60)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นาวสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล และนายประลอง ดำรงค์ไทย)  ลงพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี รักษาการผอ.ทสจ.สุพรรณบุรี (นายณัฐพงษ์  ณัฐพูลวัฒน์)  เป็นศูนย์ประสานงานหลักของจังหวัด โดยการสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด ทส อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ทั้งนี้ มีการช่วยเหลือสนับสนุนที่สำคัญ คือ
            1) ร่วมปฏิบัติงาน กับเครือข่าย ทสม. ในการเก็บและคัดแยกขยะ และแจกจ่ายถุงดำเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมขยะใส่ถุง แทนการทิ้งลงแม่น้ำในช่วงน้ำท่วม ณ อ.บางปลาม้า
            2) วางแผนบูรณาการการดำเนินของหน่วยงาน ทส. ร่วมกับ ทสม.และอปท. ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อทำความสะอาดที่สาธารณะหลังน้ำลดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
            3) ทบ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มจาก สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)   จำนวน 3,700 ขวด (ขนาด 350 cc) และ 500 แกลลอน (ขนาด 5 ลิตร) นำไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ประมาณ 920 ครัวเรือน
            4) ทน. โดย สทภ.7 (ราชบุรี) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง  ณ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า โดยติดตั้ง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 เครื่อง และหมู่ที่ 5 จำนวน 1 เครื่อง  ซี่งปัจจุบันสามารถสูบน้ำได้ ปริมาณ 417,960 ลบม.

 

 

 จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ของ สทภ. 7 (ราชบุรี) ณ หมู่ที่ 4 ต.โคกคาม อ.โคกคราม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และเยี่ยมเยียน นำความห่วงใยจาก ทส. และให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยประสบภัย ณ ชุมชนคลองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง โดยสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน  1,500 ขวด น้ำขนาด 5ลิตรจำนวน200 แกลลอน  น้ำหมักชีวภาพ จำนวน 200 ลิตร และถุงดำสำหรับคัดแยกขยะ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่