ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัดชายแดนใต้

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัดชายแดนใต้

               วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงฯ  ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
                1. การช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วม ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ  และให้หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน  ดังนี้ 
                  - ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ กรมควบคุมมลพิษ และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ
                  - ด้านกำลังพล ให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุน
                  - ด้านน้ำ ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ให้การสนับสนุนน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์
               2. การบริหารจัดการป่าไม้ ให้จัดทำข้อมูลป่าไม้รายจังหวัด  โดยให้แต่ละจังหวัดแบ่งพื้นที่ป่าให้ชัดเจน  เช่น  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ  พื้นที่ป่าสีเขียวในชุมชน เป็นต้น
                   ทั้งในการประชุมดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานในระดับภูมิภาคเข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องตะกั่วป่า เอ โรงแรม หรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : ข่าวและเผยแพร่: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่