ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบโล่และใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

ทส. มอบโล่และใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

ทส. มอบโล่และใบประกาศนียบัตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

       วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) เวลา 17.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งมอบโล่และใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 36 คน ณ  ห้องเทวกรรมรังรักษ์​ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ทั้งในเรื่องการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม​ โดยเฉพาะพลังงานสะอาด​ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ นำไปประยุกต์ใช้กับองค์การ และเป็นแรงผลักดัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในกิจการหรือองค์กรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
        โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14​ มกราคม​ -​ 24  มีนาคม​ 2563 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ารับอะการฝึกอบรมเพื่อร่วมเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

แกลเลอรี่