ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟังนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงมหาดไทย  ร่วมรับฟังนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงมหาดไทย 
ร่วมรับฟังนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

                   ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
                  วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมมอบนโยบายการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผอ.ศอญ. ได้กล่าวแสดงความยินดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
                    ทั้งนี้ ในการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ ต้องมีความร่วมมือกันตามพระบรมราโชบาย โดยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก้ปัญหาที่ป่าต้นน้ำ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย มีแผนงานและโครงการ และผู้รับผิดชอบต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ รวมถึงกำหนดกิจกรรมจิตอาสา เครื่องมือ และวิธีการดำเนินงานให้มีความชัดเจน สำหรับเรื่องการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น ให้เปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืช ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน ให้พิจารณาปรับใช้ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับเรื่องกล้าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งสำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งประชาชนจะต้องเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการปลูกป่าในใจคน ได้อย่างยั่งยืน
                   สำหรับกิจกรรมภายในงานการประชุมมอบนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในครั้งนี้ ดร. รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า”  โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในเรื่อง ดิน น้ำ ป่า ของประเทศ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริ โดยให้มีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยมีตัวอย่างความสำเร็จ ๖ พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย​ และสุราษฎร์ธานี และนำเสนอกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า โดยให้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
                  นอกจากนี้​  เวลา​ 13.30 น.​ ได้มีการสาธิตการฝึกปฏิบัติปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฟื้นฟูป่า รักษาป่าต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า  โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง และแนวทางในการบังคับบัญชาและติดตามสถานการณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบ Single Command รวมทั้งการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ
                  จากนั้น​เวลา 15.30 น. ได้จัดให้มีพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลโครงการปลูกป่า​ และป้องกันไฟป่า​  และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับปฏิบัติการ (ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 150 คน​  เสร็จแล้ว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำกล่าวปฏิญาณตน​จิตอาสาพระราชทาน​  โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.) ประธานในพิธี และคณะ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ อธิบดีกรมป่าไม้ และรองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย

แกลเลอรี่