ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. นำผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รมว.ทส. นำผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รมว.ทส. นำผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท้องสนามหลวง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภริยา พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ นำประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยาและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมโซนอาหารบริการประชาชน นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำอาหารบริการประชาชน และแจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานฯ ณ บริเวณฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสา บริเวณฝั่งศาลฎีกา

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน อาทิ การจัดการขยะพลาสติก การแจกพันธุ์กล้าไม้ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

อนึ่ง การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม 2563  ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การจัดการสาธารณภัย การทำการเกษตรผสมผสาน การตรวจวิเคราะห์ดิน การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การแสดงโมเดลโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การจัดการขยะภายในชุมชน การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การสอนสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย การทำหน้ากากอนามัย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการจัดหางานผ่าน Job Box ในชุมชนที่ดี ซึ่งประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ทั้งความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้ง ประชาชนจะได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หน่วยงานนำไปแจกจ่ายเพื่อปันสุขให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกจังหวัดอีกด้วย

แกลเลอรี่