ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เสริมศักยภาพบุคลากร จัดฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. เสริมศักยภาพบุคลากร จัดฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. เสริมศักยภาพบุคลากร จัดฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้นโยบายและแนวทางการนำเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ โดยฝากให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านเรียนรู้บทบาท ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ และวัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ และให้ปฏิบัติตนเสมือนน้ำ ที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีความแข็มแข็งเมื่อจะต้องแข็มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นผู้บริหารยุคใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤต อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบนหลักเหตุและผลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รมว. ทส. ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ทุกท่านที่ได้แสดงศักยภาพในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและประเทศชาติ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2563 รวมจำนวน 14 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยรูปแบบการจัดอบรม ประกอบด้วย การอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft teams  ระหว่างวันที่ 23 -24 และ 29 -31 กรกฎาคม 2563 รวมจำนวน 5 วัน และดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนและศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 5 -13 สิงหาคม 2563

แกลเลอรี่