ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์

            วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวประจำสัปดาห์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพโมบายแอผปพลิเคชั่น “Smart EIA” , การออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้าน (No-Objection Letter : NOL) ต่อการดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23)การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2  (CMA 1.2) ระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th Gondwana International Conference โดยมีนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมด้วย นายนิวัติ มณีขัติ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) และ นายพิรุณ
สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.) ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : จันทร์เพ็ญ , ภาพ : อาทิตยา , เผยแพร่: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่