ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

" รมว.ทส. ถก EU เพื่อมุ่งไปสู่การฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลัง COVID-19 "

" รมว.ทส. ถก EU เพื่อมุ่งไปสู่การฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลัง COVID-19 "

" รมว.ทส. ถก EU เพื่อมุ่งไปสู่การฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลัง COVID-19 "

           เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนาย ปีย์กะ ตาปีโอละ   (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะทูตสหภาพยุโรป ๑๐ ประเทศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สหภาพยุโรปได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก และเห็นว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นตัวเร่งให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้ลงมติเห็นชอบ European Green Recovery Plan ซึ่งเป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Recovery) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยยึดหลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  สหภาพยุโรปจึงต้องการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวกับประเทศไทยและนานาชาติด้วย โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินการจากชนรุ่นปัจจุบันไปสู่ชนรุ่นต่อไปด้วย

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจบูรณาการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นต่อไป ภายใต้นโยบาย “Build Forward Greener” รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามคำมั่นสัญญาที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสหภาพยุโรปจะได้เป็นภาคีที่ดีต่อกันในการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่