ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ (14 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการรายงานผลการทบทวน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2562-2563 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ.... และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะที่มิใช่ทางน้ำชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่