ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เลขานุการ รมว.ทส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนในการร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย

เลขานุการ รมว.ทส.  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนในการร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย

เลขานุการ รมว.ทส.  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนในการร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย

          นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนในการร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย ซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนคร (M.J.) จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนเครือข่ายโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ที่เป็นส่วนสำคัญในการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์แก่ประเทศ อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ หรือประมาณ ๑๗๖.๕ ล้านไร่ ของประเทศ พร้อมการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
          โอกาสนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นหน่วยดำเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ อย่างคำนึงถึงการบริการระบบนิเวศ โดยมุ่งเน้นการปลูกไม้ในลักษณะผสมผสานและอิงตามระบบนิเวศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง ของในหลวงรัชการที่ ๙ โดย BEDO จะเน้นขยายผลของประโยชน์อย่างที่ ๔ ได้แก่ การอนุรักษ์ดิน น้ำ และระบบนิเวศ ซึ่งได้พัฒนา Model การคำนวณและประเมินเป็นมูลค่าที่เกิดจากการใช้และการดำรงคงอยู่ของพื้นที่สีเขียว หรือที่เราเรียกกันว่า มูลค่าที่เกิดจากบริการของระบบนิเวศ เพื่อแสดงความเป็นรูปธรรมในการดำเนินการ
          ที่ผ่านมา สพภ. ได้ดำเนินกิจกรรมพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยใช้ไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีชุมชนท้องถิ่นร่วมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๕๗ ราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๒ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา สามารถจำแนกตามพื้นที่การปกครองเป็น ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังนี้
          ๑) จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ดำเนินการ ๓,๐๕๐ ไร่ ๔๑ งาน ๓๘๖ ตารางวา จาก ๒๒ ตำบล ๑๑ อำเภอ จำนวนสมาชิก ๒๔๕ ราย
          ๒) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ดำเนินการ ๑,๗๒๒ ไร่ ๒๓ งาน ๗๘๗ ตารางวา จาก ๑๖ ตำบล ๗ อำเภอ จำนวนสมาชิก ๒๑๒ ราย

แกลเลอรี่