ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ฮังการี นำเสนอ “การล่าสัตว์” เส้นทางที่แตกต่างเพื่อการอนุรักษ์

ฮังการี นำเสนอ “การล่าสัตว์” เส้นทางที่แตกต่างเพื่อการอนุรักษ์

ฮังการี นำเสนอ “การล่าสัตว์” เส้นทางที่แตกต่างเพื่อการอนุรักษ์

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ World of Hunting and Nature Exhibition ภายใต้หัวข้อ “One With Nature” จากนายซิลเวสเตอร์ บุช (Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 14 ตุลาคม 2564 ณ กรุงปูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี

         ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่าการจัดงาน  World of Hunting and Nature Exhibition จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแง่มุมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในวิถีที่แตกต่าง ซึ่งฮังการีริเริ่มจัดงานดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสัตว์ป่า โดยการล่าเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์อย่างยั่งยืน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

         รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับการเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงการเชิญของรัฐบาลฮังการีต่อไป พร้อมทั้งแจ้งว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติในโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว​ จังหวัดชัยภูมิ​ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยยินดีที่จะเรียนรู้แนวคิดการล่าสัตว์ป่า การบริหารจัดการ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

แกลเลอรี่