ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ศธ.หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

รมว.ศธ.หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายกวาง-โจ คิม (HE Mr Gwang-jo Kim) ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ อัตราการเข้าศึกษา, อัตราการสำเร็จการศึกษา, อัตราการมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือองค์การยูเนสโกให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากองค์การยูเนสโกเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถเรื่องการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำมาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคในหัวข้อการจัดการแหล่งมรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (Regional Workshop on the Management of the World Heritage of Religious Interest) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และการจัดการแหล่งมรดกโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อนำมาปรับใช้กับการเสนอให้พระธาตุพนมเป็นมรดกโลกในอนาคต จึงขอความร่วมมือจากองค์การยูเนสโกในการสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าวด้วย

นายกวาง-โจ คิม กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การยูเนสโกมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้องค์การยูเนสโกพยายามจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ที่จะใช้ร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานหลายขั้นตอน โดยจะแจ้งความก้าวหน้าของการจัดทำให้รับทราบต่อไป

สำหรับความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยนั้น องค์ยูเนสโกยินดีให้ความร่วมมือ โดยจะประสานข้อมูลกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือในรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ขององค์การยูเนสโก อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แปซิฟิก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2017 จัดโดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในโอกาสต่อไปด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
9/3/2560