ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดกระทรวงฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563

ปลัดกระทรวงฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563

ปลัดกระทรวงฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563

       วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง และการขอแก้ไขเนื้อที่เพื่อจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ราษฎร จำนวน 1 แห่ง ในจังหวัดระนอง ดังนี้
          1) การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ในท้องที่ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
          2) การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง เพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ในท้องที่ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
          3) การขอแก้ไขเนื้อที่ตามหนังสืออนุญาต เล่มที่ 4 ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ราษฎรชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง จากเดิม เนื้อที่ 2-0-00 ไร่ แก้ไขเป็น เนื้อที่ 4-0-52 ไร่

แกลเลอรี่