ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทส.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทส.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 9.00 น. นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมอบนโยบายในการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของกระทรวงฯ ลงสู่ทุกส่วนราชการและหน่วยงานจนถึงบุคคล มุ่งหวังผลการประเมินทุกตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ