ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อสส. เตรียมเปิดสวนสัตว์เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐาน Zoo Safe Zone ดีเดย์ 1 ตุลาคม 63 นี้

อสส. เตรียมเปิดสวนสัตว์เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐาน Zoo Safe Zone  ดีเดย์ 1 ตุลาคม 63 นี้

อสส. เตรียมเปิดสวนสัตว์เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐาน Zoo Safe Zone  ดีเดย์ 1 ตุลาคม 63 นี้ 

        องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มีกำหนดเปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2563 นี้ หวังสร้างสุขเต็มรูปแบบให้ประชาชน ภายใต้มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (Zoo Safe Zone)
          ภายหลังจากที่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีการผ่อนปรนการเที่ยวชมสวนสัตว์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal โดยได้จำกัดจำนวนผู้เที่ยวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 มาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  ทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจสอบถามข้อมูลการเที่ยวชมสวนสัตว์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในทุกภูมิภาค ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ภ ายในประเทศได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงได้มีมาตรการเปิดสวนสัตว์อย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศ โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกระจายเชื้อโรค การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและนักท่องเที่ยว 
          สำหรับการเปิดสวนสัตว์เต็มรูปแบบที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ เป็นการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบด้านการบริการของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง แต่ยังคงจำกัดจำนวนผู้เที่ยวชมในแต่ละวัน ดังนี้ 
             สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 3,000 คน
             สวนสัตว์เชียงใหม่ 2,500  คน 
             สวนสัตว์นครราชสีมา 3,000  คน 
             สวนสัตว์ขอนแก่น 3,000  คน 
             สวนสัตว์สงขลา 2,000  คน 
             สวนสัตว์อุบลราชธานี 2,000  คน

        พร้อมนี้ ยังได้กำหนดมาตรการในการเที่ยวชมสวนสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว, จัดพื้นที่การลงทะเบียน, อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ, จัดมีอ่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, ควบคุมหรือจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร, เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น ที่จับประตู ห้องน้ำ, มีการควบคุม สุขอนามัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่โซนให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม, จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ติดตั้งและดูแลระบบการหมุนเวียน, มีการกำจัดขยะของเสีย กระดาษชำระ และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม, สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะนำในช่องทางต่างๆในการลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ, นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว ทดแทนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และ สนับสนุนการบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
        อย่างไรก็ตาม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้นำมาตรการต่างๆของรัฐมาใช้ในการป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และได้มีการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไปยังกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกระทรวงต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง โดยสามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่าน Eventpop หรือติดต่อสวนสัตว์ต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 
           สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038 318 444 
           สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053 221 179 
           สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. 083 372 0404  
           สวนสัตว์สงขลา โทร. 074 598 555 
           สวนสัตว์อุบลราชธานีโทร. 045 252 761 
           สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. 086 455 6341

แกลเลอรี่