ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน

ปกท.ทส. ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน

ปกท.ทส. ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน
     วันนี้ (28 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action : Integrated Implementation for THAIS) ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 โครงการต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
       โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐฯ แบ่งหลักสูตรออกเป็น กลุ่ม ป.ย.ป.1 สำหรับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า จำนวน 12 ท่าน กลุ่ม ป.ย.ป.2 สำหรับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า จำนวน 12 ท่าน และกลุ่ม ป.ย.ป.4 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจตามโจทย์ที่ ป.ย.ป.1 ตั้งไว้ มีบทบาทเป็นผู้สร้างนวัตกรรม จำนวน 36 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เน้นการเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มข้าราชการที่เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างสมรรถนะ/ทัศนคติการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/ภารกิจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการขับเคลื่อนภายใต้กรอบ ป.ย.ป. ตามบทบาทของแต่ละหลักสูตร ให้ผลงาน/โครงการ/ภารกิจสำคัญที่ผู้รับการอบรมเสนอแนวคิดมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนให้มีผลเชิงรูปธรรม เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ ภาคสังคม และประชาชนต่อไป 

แกลเลอรี่