ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ครั้งที่ 2/2563

ทส.จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ครั้งที่ 2/2563

ทส.จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ครั้งที่ 2/2563 

              วันนี้ (7 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รมว.ทส.ได้ให้แนวทางและสั่งการให้เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องดังนี้
               1.แนวทางการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีคดีความ 15 คดี (สรุปผลจากการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 
                   1) การแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่/จังหวัด
                   2) การตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
                   3) การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
                   4) การเยียวยาช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกดําเนินคดี
                    5) การนิรโทษกรรมคดีจากนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยมีคณะทํางานกลั่นกรอง
               2.แนวทางการแก้ไขปัญหารายพื้นที่ 66 กรณี
                    1) รายงานความคืบหน้ารายกรณีตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
                    2) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายภูมิภาค 4 ภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกรอบความร่วมมือ และแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม
               3.แนวทางการดําเนินตามข้อเสนอเชิงนโยบาย 8 ด้าน
                    1) รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย 8 กรณีตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
                    2) จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนและตั้งกลไกมารับผิดชอบ
               4.ข้อเสนอและแนวทางการดําเนินการตามการประชุมการรับฟังความเห็นกฎหมายระดับรอง 7 ฉบับ ของสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
               5.ข้อเสนอเพื่อโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนินการโครงการ

แกลเลอรี่