Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ทส. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ทส. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

                   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายแนวทางและแผนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลมาอภิปรายและระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การฯ โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้เชิญ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ  (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ และ ดร.ลัดดาวัลย์ คำภา) มาชี้แจงเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการดำเนินงานปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิรูปจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ

 

แกลเลอรี่