ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 เพื่อประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 เพื่อประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 เพื่อประสานความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน


วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายนพดล​  พลเสน​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์​ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยในการประชุมครั้งนี้​ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือการแก้ไข ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​  PM 2.5 ปัญหาที่ดินทำกิน​ คทช.​ การเพิ่มพื้นที่ป่า​ไม้​​ ที่เกิดขัดข้อง​ มีความล่าช้า​ ส่งกระทบต่อการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีและประโยชน์สุขสูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ยังได้รับทราบการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ขอความสนับสนุนและต้องบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยทั้งระบบ การบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางอุทยานธรณี การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ในทะเล​ การจัดการปัญหาขยะทะเลและการปล่อยน้ำเสียลงทะเล
การจัดการน้ำเสียชุมชนและการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย​  การปรับปรุงกฎกระทรวง​ การแก้ไขปัญหา​ฝุ่นละออง​ PM 2.5 รวมถึงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการนำเข้าขยะพลาสติก การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดิน กรณีอุทยานแห่งชาติกำหนดแนวเขตที่ดินทับซ้อนกับที่อยู่อาศัย รวมถึงที่ดินทำกินของประชาชน ในคราวประชุมนี้อีกด้วย

แกลเลอรี่