ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมกรมควบคุมมลพิษ ลุยภารกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทส.ประชุมกรมควบคุมมลพิษ ลุยภารกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทส.ประชุมกรมควบคุมมลพิษ ลุยภารกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

     วันนี้ (28 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563 โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลัก และมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 (สสภ.) เป็นหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานต้องมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ อุปกรณ์เครื่องมือ และศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ปรับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ทส. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า คพ. ต้องเน้นการทำงานด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) การลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเน้นการให้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก สำหรับส่วนภูมิภาค ให้ สสภ. จัดทำปฏิทินเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามตรวจสอบสถานการณ์ หากเกิดปัญหาในพื้นที่ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และสามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของหน่วยงานได้ อีกทั้งยังให้เร่งสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมในการสร้างคนให้มีความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน เพื่อสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รักษาระเบียบวินัย ทั้งนี้ คพ. ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบและรับรองสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

แกลเลอรี่