ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำตัวชี้วัดฯ งบ 64

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำตัวชี้วัดฯ งบ 64

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำตัวชี้วัดฯ งบ 64 

       วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยในที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้