ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

สผ. ขอชี้แจงประเด็น คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  กรณี เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นำโดยนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล นัดชุมนุม 6 ธันวาคมนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ยุติการเดินหน้าร่างกฎหมาย หลังคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้

1. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำรายงาน           การพิจารณารายงาน ระยะเวลาการพิจารณา การติดตามและบทลงโทษ การนำคำสั่ง คสช. ตาม ม.44        มาเพิ่มเติมในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560 ซึ่งคำสั่ง คสช. ดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงาน EIA/EHIA แต่มีเจตนาให้ใช้กับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยโครงการยังต้องจัดทำรายงานเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเช่นเดิม แต่สามารถดำเนินกระบวนการหาเอกชนผู้รับดำเนินโครงการคู่ขนานไปได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาไม่ได้ นอกจากนั้น ในร่าง พรบ ฉบับนี้ ได้กำหนดมาตราเพิ่มเติมในสาระสำคัญด้านการพิจารณารายงาน EHIA ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้    มีกำหนดไว้ใน พรบ สิ่งแวดล้อม ฉบับเดิมด้วย

2. พ.ร.บ. ฉบับนี้และกฎหมายลูก จะช่วยแก้ไขปัญหาของ EIA ในหลายประเด็น เช่น กำหนดหลักเกณฑ์จัดทำรายงาน EIA/EHIA ที่ชัดเจนขึ้น กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตผู้จัดทำรายงานให้ได้คุณภาพมากขึ้น เพิ่มกลไกการบังคับใช้มาตรการในรายงานและการติดตามตรวจสอบโดยเจ้าของโครงการต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานอนุญาตต้องนำผลการส่งรายงานดังกล่าวไปเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตด้วย  กำหนดกรอบเวลาเพื่อให้ EIA เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (อายุรายงาน 5 ปี ทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานทุก 5 ปี) เป็นต้น

3. การจัดทำรายงาน EIA/EHIA จะต้องจัดทำโดยนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานกับ สผ. กรณีหากพบว่ามีการจัดทำรายงานที่เป็นเท็จ ผู้จัดทำจะถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต ทั้งนี้ รายงาน EIA/EHIA ได้ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) และประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯของราชการ พ.ศ.2540

4. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไข จะเพิ่มให้มีการกำหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีสร้างไปก่อนและกรณีหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA/EHIA และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง        ให้หน่วยงานอนุญาตสั่งระงับหรือหยุดดำเนินโครงการ 

5. ระบบ EIA เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นหลักสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

6. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่ง ทส. ร่วมกับ สศช. อยู่ระหว่างผลักดันให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผ่านกลไกของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ SEA และคณะทำงานพัฒนาการจัดทำ SEA ขึ้นมาดำเนินการขับเคลื่อน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต่อไป

ข่าว: สผ, เผยแพร่: อาทิตยา