ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31 (31st Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 31st ASOEN Meeting)

ทส.​ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31 (31st Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 31st ASOEN Meeting)

ทส.​ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31 (31st Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 31st ASOEN Meeting)

วันนี้​ (24 พฤศจิกายน 2563) นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมดัวยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31 (31st Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 31st ASOEN Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคาร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มการจัดทำ ASEAN Regional Action Plan on Combating Marine Debris ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน และที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนออุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park) แห่งใหม่ (ลำดับที่ 50)​

แกลเลอรี่