ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31

ทส.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31

ทส.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31
     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 31 (31st ASOEN Meeting) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนและความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา และร่วมให้ความเห็นชอบ
ต่อการดำเนินงานและเอกสารสำคัญสำหรับให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมให้การรับรอง ได้แก่ 
(1) แผนงานอาเซียน-จีน ด้านยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2021-2025 (2) แนวคิดอาเซียน-จีน ว่าด้วยปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 และประสบความสำเร็จในการผลักดันของประเทศไทยให้ขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ ลำดับที่ 50 และการเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านขยะทะเลซึ่งเป็นข้อริเริ่มของประเทศไทย ทั้งนี้ จะได้มีการรับรองจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป