ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2563 ทำงานยกกำลัง2+4 เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทส.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2563 ทำงานยกกำลัง2+4 เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทส.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2563 ทำงานยกกำลัง2+4 เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน
      วันนี้ (25 พ.ย. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ขอให้มีการยกระดับคุณภาพในการทำงาน ด้วยการวางเป้าหมายให้สั้น และวัดผลได้ เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ รวมถึงได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานต่างๆ และให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์งานที่ได้ทำ โดยจะทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
      นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการทำงานแบบ ทส.ยกกำลัง2 บวก4 โดย บวกที่1 คือยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บวกที่2 คือการมีส่วนร่วมของประชาชน บวกที่3 คือการแสวงหาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ และบวกที่4 คือมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ซึ่งขอให้นำทุกสิ่งมารวมเป็นทส.หนึ่งเดียว มาร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ