ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมการประชุมระดับสูงอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN-EU High Level Dialogue on Environment and Climate Change)

ทส.ร่วมการประชุมระดับสูงอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN-EU High Level Dialogue on Environment and Climate Change)

ทส.ร่วมการประชุมระดับสูงอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN-EU High Level Dialogue on Environment and Climate Change)

วันที่ 27 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00 -17.40 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับสูงอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN-EU High Level Dialogue on Environment and Climate Change) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นความร่วมมือสำคัญ อาทิ ข้อตกลงสหภาพยุโรปสีเขียว (European Green Deal) การจัดการขยะพลาสติก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการหารือแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะและของเสียผิดกฎหมาย โดยสหภาพยุโรปมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

แกลเลอรี่