ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

              ตามที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2560 และ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ และกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 ร่วมกับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Mr. Bun Hean (ฯพณฯ นายบุน  เฮียน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (H.E. Mdme. Bounkham Vorachit (ฯพณฯ มาดามบุณคำ  วรจิต) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (H.E. Dr. Nguyen Linh Ngoc (ฯพณฯ ดร.เหงียน ลิน ง็อก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งมีผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา (อาทิ ออสเตรีย สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยรมณี ญี่ปุ่น สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ มอร๊อคโค เนเธอร์แลนด์ USA) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

          การประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งที่ ๒๔ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือ ในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และนโยบายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญๆ มีดังนี้ 
          1) อนุมัติสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนของประเทศภาคีสมาชิก
          2) อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณรวม 15.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
          3) อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง
          4) อนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงในระดับลุ่มน้ำ พ.ศ.2561-2565 (ค.ศ.2018-2022)
          5) กำหนดทิศทางและนโยบายกรอบความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึงการรับทราบการสนับสนุนด้านการเงินและเทคนิควิชาการของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ให้แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
          6) รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนรวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มน้ำสู่ประเทศสมาชิก และความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561

          คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม โดยมีประเทศจีนและเมียนมา เป็นประเทศคู่เจรจา ในการดำเนินงานระดับนโยบายของคณะกรรมาธิการฯ จะมีการประชุมคณะมนตรี ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารองค์การ และติดตามการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศสมาชิก

แกลเลอรี่