ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อุทยานขานรับนโยบาย “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบนพื้นฐานการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

อุทยานขานรับนโยบาย “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบนพื้นฐานการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กรมอุทยานฯ สนองนโยบายรัฐบาลย้ำชัดทุกอุทยานเดินหน้าพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้านการบริการ ความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานการจัดการอุทยานแห่งชาติและไม่ทำลายระบบนิเวศ ประสานชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างความตระหนักและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ต้องไม่บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับคนพิการและคนชรา นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการ “ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน”เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง

๒๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดการประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน พร้อมกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบงานจองบ้านพัก และโครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

นายธัญญา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ ปี ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ สนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการบริการและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว       การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการกระทำความผิด

การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว การจัดเก็บค่าผ่านทางต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติด้านบุคลิกภาพ ภาษา เป็นต้น การพัฒนาการบริการด้านความปลอดภัย ซึ่งเรามีชุดกู้ภัยประจำทุกอุทยานอยู่แล้ว เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ และที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนประกันอุบัติเหตุ (ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th) การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว เน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลัก มีการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ และเพิ่มพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมดูนก พัฒนาจุดชมทิวทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งใหม่ๆ จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน และประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว และสร้างความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สุดท้ายการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งในเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องรูปแบบการก่อสร้างให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติไม่บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม บ้านพัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย จุดจอดรถเพียงพอ ป้ายเตือนป้ายบอกทางต้องถูกต้องและชัดเจน มีทางลาดและห้องน้ำเพื่อให้บริการสำหรับผู้พิการและคนชรา นอกจากนี้จะได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงานอุทยานแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่