ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก

ทส. เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก

ทส. เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก

8 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายวราวุธ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบเกินมาตรฐานในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รัฐบาลได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่วิกฤต ทั้งนี้ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2567 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดภาคเหนือที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้การจัดการคุณภาพอากาศของประเทศและระดับจังหวัดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับการปกป้องรวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศ และสามารถเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพของตนเองได้ จึงได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจวัดและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศได้ทันท่วงที

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด ทั้งจากการเผาในที่โล่ง ฝุ่นละอองไฟป่า การจราจร และแหล่งกำเนิดอื่นๆ ตลอดจนสร้างความตระหนักและการรับรู้ของประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมลดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศ  ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
          โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก  สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามวิธีมาตรฐานที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยพารามิเตอร์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยแจ้งผลการตรวจวัดแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ www.air4thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai ในโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

 

แกลเลอรี่