ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

               วันนี้ (13 มกราคม 4652) เวลา 11.31 น . ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย โดยมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย  นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา  กรรมการองค์การสวนสัตว์    แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  และผู้บริหาร    ทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี    ทางด้านประเด็นสำคัญการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมมือกันด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และการดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อบริการแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ    ให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาด้านธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยร่วมกันส่งเสริม  การพัฒนางานวิจัยยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้ในกิจการขององค์การสวนสัตว์  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการให้บริการประชาชน  การใช้ทรัพยากร         และความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ  เพื่อร่วมกันสนับสนุนดำเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ       อย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง ต่อไป.  ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสวนสัตว์ในสังกัด  5 แห่ง 1 โครงการ ได้แก่  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา       สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ โครงการคชอาณาจักร  จังหวัดสุรินทร์.

แกลเลอรี่