ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ทส. ประชุม คกก. พัฒนากฎหมาย หารือ ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ หวังดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ทส. ประชุม คกก. พัฒนากฎหมาย หารือ ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ หวังดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ทส. ประชุม คกก. พัฒนากฎหมาย หารือ ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ หวังดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการฯ ร่วมประประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ยกระดับขึ้นมาจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและบทกำหนดโทษ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง 

นอกจากนั้น ยังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความหลายหลายทางชีวภาพ โดยที่ประชุมได้เสนอให้คำนึงถึงกฎหมายในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางด้วย ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่