ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี พ.ศ.2560

ทส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี พ.ศ.2560

          เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี พ.ศ. 2560 ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสนองงานพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้นำผลการดำเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้จากการดำเนินงานสนองงานพระราชดำริฯ ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ, ระบบนิเวศ, พันธุ์พืชและสัตว์, ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืช, การพัฒนาแหล่งน้ำ, และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สืบไป

แกลเลอรี่