ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ทส. ร่วมประชุม กบร. เพื่อพิจารณาจัดตั้ง สำนักงาน คทช. ประสานทุกหน่วยงานแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ”

“ทส. ร่วมประชุม กบร. เพื่อพิจารณาจัดตั้ง สำนักงาน คทช. ประสานทุกหน่วยงานแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ”

“ทส. ร่วมประชุม กบร. เพื่อพิจารณาจัดตั้ง สำนักงาน คทช. ประสานทุกหน่วยงานแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยในที่ประชุมได้มีการรับทราบถึงการผลการดำเนินงานของ กบร. ดังนี้
1. เรื่องสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดต่างๆ (กบร.จังหวัด) ที่ได้แก้ไขปัญหากรณีราษฎรมีข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดินของรัฐ ได้แก่ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ป่าไม้ จำนวน 5,011 ราย เนื้อที่ 90,786 ไร่ โดยการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ราษฎรมีการครอบครองที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ                                
                  2. เรื่องการโอนกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายเลขานุการของ กบร.) ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ตามร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ..... ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และที่ประชุมได้พิจารณาจำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องการเตรียมการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545  ซึ่งที่ประชุม
มีมติเห็นชอบส่งเรื่องให้สำนักงาน คทช. พิจารณาตามข้อเสนอดังนี้
                       1) นำมาตรการของ กบร.เรื่องการพิสูจน์สิทธิฯ และเรื่องขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ไปเป็นมาตรการหนึ่งภายใต้มาตรการของ คทช.                                             
                       2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหม่ภายใต้ คทช. เพื่อทำหน้าที่แทน กบร.จังหวัด คณะอนุกรรมการ-อ่านภาพถ่ายทางอากาศ และคณะอนุกรรมการที่สำคัญของ กบร.ต่อไป

แกลเลอรี่