ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุม ITA ยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ทส.ประชุม ITA ยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ทส.ประชุม ITA ยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
        วันนี้ (10 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาการวิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากระบบ ITAs การจัดประชุมชี้แจงผลคะแนนรายข้อคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรองรับการตรวจแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และหาแนวทางยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดสป.ทส. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่