ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ คทช. แก่ชุมชนเมืองระนอง

รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ คทช. แก่ชุมชนเมืองระนอง

รมว.ทส. มอบหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ คทช. แก่ชุมชนเมืองระนอง

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00  น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และเงินอุดหนุนให้ชุมชนชายฝั่ง จำนวน 14 ชุมชน มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน มอบเงินอุดหนุน(เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนจังหวัดระนอง จำนวน 9 ป่าชุมชนโดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชจังหวัดระนอง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดระนอง

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวว่า จากกรณีชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน หลายพันคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง รวม 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 484 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้และขณะนี้ใบอนุญาตหมดอายุนานแล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลและกระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานร่วม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยคณะทำงานฯ ได้เห็นควร ให้ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการจัดที่ดินให้ความเห็นชอบแล้ว จึงได้ เร่งรัด ติดตาม ประสานการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในส่วน ที่กระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และหากจำเป็นต้องประสานหน่วยงานอื่น ตนได้ย้ำให้เร่งปฏิบัติโดยทันที 

สุดท้ายตนอยากให้พี่น้องประชาชนทั้ง 900 ครัวเรือน มั่นใจว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และเต็มกำลัง เราไม่เคย นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนยังมั่นใจเสมอมาว่า หากเราสามารถสร้างสมดุลระหว่าง การใช้ประโยชน์และการสงวนรักษา “คนสามารถอยู่กับป่าได้” ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราร่วมมือช่วยกันได้อย่างจริงจังและเข้มแข็งทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ไร่ ซึ่งตนก็จะพยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้งานด้านการอนุรักษ์ผืนป่าไม่ว่าจะเป็น ป่าบกหรือป่าชายเลน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้ผืนป่าประเทศไทยสมบูรณ์และคงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน สืบไป
 

แกลเลอรี่