ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ชง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับการ ดําเนินงานของไทย

พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ชง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับการ ดําเนินงานของไทย

พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ชง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับการ ดําเนินงานของไทย

วันนี้ (1 มีนาคม 2564)  เวลา 10.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน อีกทั้งมีมติเห็นชอบการประชุมที่สําคัญ  ดังนี้

1.เห็นชอบต่อสาระสําคัญของ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... และ (ร่าง) กรอบหลักการกฎหมายลําดับรองตามที่เสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

2.
เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3.
เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน และให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

แกลเลอรี่