ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เป็นประธานเปิดระบบจุดจ่ายน้ํา บ้านโพธิ์ทอง อ่างทอง พร้อมเน้นย้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

รมว.ทส. เป็นประธานเปิดระบบจุดจ่ายน้ํา บ้านโพธิ์ทอง อ่างทอง พร้อมเน้นย้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

รมว.ทส. เป็นประธานเปิดระบบจุดจ่ายน้ํา บ้านโพธิ์ทอง อ่างทอง พร้อมเน้นย้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดระบบจุดจ่ายน้ําโครงการสํารวจและพัฒนาน้ําบาดาล เพื่อเสริมแหล่งน้ําดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ณ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม

โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 เป็นการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านอุปโภค บริโภคที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในฤดู แล้ง ปี 2562/63 โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ จัดหาแหล่งน้ําบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 34 จังหวัดจํานวน 704 โครงการ จึงได้จัดทํา “โครงการสํารวจและพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อ เสริมแหล่งน้ําดิบ”เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําที่อยู่นอก เขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่างพอเพียงตลอดฤดูแล้ง อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ําเพื่อ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย

โดย นายวราวุธ ได้กล่าวย้ำกับชาวบ้านว่า “ถึงแม้ในช่วงฤดูแล้ง แต่ประชาชนจะต้องมีน้ำกิน น้ำใช้ และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านโพธิ์ทองที่ได้มีระบบน้ำบาดาลใช้ และขอฝากประชาชนบ้านโพธิ์ทองว่า พอเรามีระบบน้ำที่ดีใช้แล้ว ก็ขอให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดและคุ้มค่า”

แกลเลอรี่