ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. เดินหน้าอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร

สป.ทส. เดินหน้าอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร


สป.ทส. เดินหน้าอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร

วันนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) มอบหมายให้ นายบัญญัติ  ฉายอรุณ  ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรยุค New Normal ภายใต้แผนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารควบคุมมลพิษ โดยในการอบรมครั้งนี้มีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (นายบัญชาการ  วินัยพานิช) บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. ที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินงานจัดการขยะ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจจากฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยภายในองค์กรให้แก่หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ต่อไป

แกลเลอรี่