ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง: การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

ทส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง: การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง: การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

การดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เป็นการรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อนำมาใช้พัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำและตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐให้มีข้อมูลหรือมีแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Stratege) พ.ศ.2556-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในประเด็นหลักที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นการลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษื ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม โดยมีกลยุทธที่สำคัญคือ การสร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ บูรณาการน้ำผิวดิน ใต้ดิน และกำหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ำสะอาด

โดยในวันนี้ (21 ธ.ค. 60) พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากระณรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง: การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเมอรัลด์

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่