ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี

            วันนีี้ ( 27 มีนาคม 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี

            ลำสมุห์ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรีและ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี คลอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.โคกโคเฒ่า ต.ท่าระหัด ต.ไผ่ขวาง ต.จรเข้ใหญ่ และ ต.ต้นคราม เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ สภาพปัจจุบันตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในช่วงฤดูฝน มักเกิดน้ำหลากในพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากที่ไหลรวมมาจากทุ่งบางปะหัน ผ่านคลองสามกั๊ก และคลองทับน้ำ ส่งผลให้ฤดูฝนมักเกิดน้ำท่วม พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี

           ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรและเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ทส.จึงดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกแหล่งน้ำลำสมุห์ พร้อมก่อสร้างอาคารทางน้ำ เข้า – ออก และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำลำสมุห์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources management) ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติในการจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ

            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บรรเทาปัญหาอุทกภัย พื้นที่ประมาณ 9,375 ไร่ เพิ่มน้ำต้นทุน 1.27 ล้าน ลบ.ม. และบรรเทาบรรปัญหาภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 4,200 ไร่ ประชาชนในเขต อ.เมือง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 165 ครัวเรือน (660 คน) ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

#MNRE #DWR #TopVarawut #แก้ภัยแล้ง

แกลเลอรี่