ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมอภิปราย สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63

ทส. ร่วมอภิปราย สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63

ทส. ร่วมอภิปราย สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63

          วันนี้ (1 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ร่วมอภิปราย ร่วมกับ ดร. จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ ด้านความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 โดยมี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

          โดยการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ดร.อัษฎาพร ได้อภิปรายถึงประเด็นสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงแนวทางการทำงานภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ที่เน้นการ “สานงานเดิม เพิ่มงานใหม่ ใส่ใจผลปฏิบัติ” ในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงแนวคิด Rethink (การคิดใหม่) เพื่อเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการใช้วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และการสร้างมิติความร่วมมือระว่างประเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 ตระหนักถึงประเด็นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่